management

دانلود فایل های word مقاله ويژگي‌هاي توزيع چوله t- نرمال و مدل‌بندي داده‌هاي آلودگي تالاب شادگان

t - نرمال که توسط گامز و همکاران (2007) معرفی شده است، دارای دم­های کلفت­تر و ضرایب چولگی و کشیدگی با برد وسیع­تر نسبت به توزیع چوله نرمال آزالینی (1985) است. برخی از ویژگی­های این توزیع توسط گامز و همکاران (2007) و لاین و همکاران (2009) مطرح گردیده است. در این مقاله ویژگی­های دیگری از توزیع چوله t - نرمال مورد بررسی قرار گرفته و چهار روش برای شبیه­سازی از این توزیع ارائه شده است. سپس داده­های میزان آلودگی تالاب شادگان به فلز وانادیوم با استفاده از توزیع چوله t - نرمال مدل­بندی شده­اند.

دانلود فایل های word مقاله روند کلسيمي شدن خاکها در يک رديف توپوگرافي در شرايط نيمه خشک کرمانشاه

ق چگونگی کلسیمی شدن خاکها در شرایط نیمه خشک کرمانشاه و اثرات توپوگرافی بر روی فرآیند مذکور مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور بر اساس مطالعات خاک‌شناسی انجام شده، تعداد 5 پروفیل انتخاب و پس از مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی، تغییرات کربنات کلسیم معادل آنها بررسی گردید. ردیف توپوگرافی مورد مطالعه شامل رسوبات آبرفتی و واریزه‌های بادبزنی شکل، دشتهای آبرفتی دامنه‌ای، و فلاتهای قدیمی بوده و رژیم‌های رطوبتی و حرارتی خاک منطقه نیز به ترتیب زریک و ترمیک می‌باشد. نتایج حاصله نشان می‌دهد که توزیع مجدد کربنات‌ها و سیر تکامل خاکس